U bevindt zich hier: Home F.A.Q. Garantie voorwaarden
Garantie PDF Afdrukken E-mail
Stair Make-Over biedt 10 jaar fabrieksgarantie aan op de vaste onderdelen van de trap (treden, stootborden, zijkapjes, en aansluittrede). Deze garantie treedt in werking vanaf de ontvangst van de garantiekaart door Stair Make-Over, die binnen 60 dagen na aankoop in het bezit moet zijn van Stair Make-Over. Als datum van aankoop wordt de factuurdatum gehanteerd. Indien de garantiekaart niet binnen 60 dagen aan Stair Make-Over is geretourneerd kan geen beroep worden gedaan op onderstaande garantiebepalingen. De originele en gedateerde aankoopfactuur, voorzien van een stempel van de verkoper, moet te allen tijde overgelegd kunnen worden. De garantie kan enkel ingeroepen worden als aan elk van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Raadpleeg altijd eerst de verkoper, de verkoper kan indien nodig contact opnemen met Stair Make-Over.

1. Stair Make-Over garandeert dat het product vrij is van materiaalfouten en productiefouten. Hieronder wordt verstaan de door de fabrikant erkende materiaal- en productiefouten, met inbegrip van delaminatie of verminderde slijtweerstand van de toplaag. Slijtage van de randen van de panelen, tot een breedte van 5mm is hiervan uitgesloten.
2. De garantie van Stair Make-Over is aflopend, dat wil zeggen dat Stair Make-Over de kosten van herstel/vervanging binnen na aankoop:
  • 1 - 5 jaar voor 100% zal vergoeden
  • 6 jaar voor 90% zal vergoeden
  • 7 jaar voor 80% zal vergoeden
  • 8 jaar voor 70% zal vergoeden
  • 9 jaar voor 60% zal vergoeden
  • 10 jaar voor 50% zal vergoeden
3. De garantie is enkel van toepassing op de eerste eigenaar van de trap en kan niet worden overgedragen aan een derde. Als eerste eigenaar wordt beschouwd de persoon die als koper vermeld staat op de aankoopfactuur dan wel op het garantiebewijs.
4. De koper moet aan kunnen tonen dat voor de plaatsing van de trapbekleding enkel de voorgeschreven Stair Make-Over accessoires (te herkennen aan de verpakking met het Stair Make-Over label) zijn gebruikt. Indien de koper in dit bewijs niet slaagt, kan geen beroep gedaan worden op deze garantiebepalingen
5. Voor en tijdens de plaatsing moeten de producten grondig worden gecontroleerd op materiaalfouten. Panelen of accessoires met zichtbare gebreken mogen in geen geval geplaatst worden. De verkoper moet hiervan binnen de 15 dagen, schriftelijk op de hoogte worden gesteld; na deze periode zullen geen klachten meer aanvaard worden. Indien nodig zal de verkoper contact opnemen met Stair Make-Over.
6. De koper moet bewijs leveren van het naleven van de door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsvoorschriften. Deze onderhoudsvoorschriften houden in dat voor het onderhoud van de trap de producten van Stair Make-Over moeten worden gebruikt. Indien door de koper wordt gekozen voor andere onderhoudsproducten, die door Stair Make-Over niet kunnen worden aanbevolen, kan de koper geen beroep doen op deze garantiebepalingen.
7. De garantie kan pas worden ingeroepen indien het beschadigde oppervlak per trappaneel of per accessoire-eenheid groter is dan 1 cm2.
8. De opgegeven garantie geldt uitsluitend voor plaatsing in lokalen voor privé gebruik. Voor andere toepassingen moet aan de fabrikant een individuele schriftelijke garantie worden aangevraagd.
9. Beschadigingen van mechanische aard zoals krassen door bv. vallende voorwerpen, worden NIET door deze garantie gedekt.
10. De aansprakelijkheid die uit deze garantie voortvloeit beperkt zich tot verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet voor of tijdens het plaatsen van de trapbekleding zichtbaar waren.
11. De garantie houdt in dat er (al dan niet tegen betaling, zie artikel 15) een vervangend product wordt geleverd. De vervanging dient door de koper zelf plaats te vinden. Kosten voor het uitbreken en plaatsen van het nieuwe materiaal blijven altijd voor rekening van de koper.
12. Stair Make-Over kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
13. Mogelijke gebreken dienen ten laatste 30 dagen na vaststelling, schriftelijk bij de verkoper gemeld te worden. De verkoper zal dan, indien nodig, contact opnemen met Stair Make-Over.
14. Stair Make-Over behoudt zich het recht voor, en moet de mogelijkheid geboden worden om de klacht ter plaatse te laten bezichtigen door de verkoper, de fabrikant, of door een door de fabrikant, dan wel verkoper, aan te wijzen deskundige.
15. Bij erkende klachten worden enkel nieuwe producten uit het, op het moment van de erkenning van de klacht actuele leveringsprogramma, geleverd, via de verkoper. Elke andere vorm van schadevergoeding wordt uitgesloten.
16. Deze nieuwe producten vallen onder dezelfde garantietermijn als de originele producten, met andere woorden: de oorspronkelijke garantietermijn wordt niet verlengd.
17. Indien binnen de garantietermijn reparaties of andere werkzaamheden plaatsvinden wordt de oorspronkelijke, in hierboven genoemde, garantietermijn niet verlengd.
18. De inloop van zand en/of stof op de vloer moet worden voorkomen door het plaatsen van een geschikte mat aan de inkomdeur(en). Indien blijkt dat hier niet voldoende gevolg aan is gegeven, kan de koper geen aanspraak maken op de garantie.
19. Stagnerend vocht op de trap of rond de voegen en/of té vochtig onderhoud en/of het gebruik van een niet-geschikt onderhoudsproduct, moeten altijd vermeden worden. Indien blijkt dat hier geen gevolg aan is gegeven, kan de koper geen aanspraak maken op de garantie.
20. De koper heeft behalve de rechten en vorderingen die hem in dit garantiebewijs worden toegekend, ook de rechten en vorderingen die de wet hem toekent.
21. Op deze garantieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de Rechtbank Roermond bevoegd daarvan kennis te nemen.
22. Dit garantiecertificaat wordt behalve in het Nederlands ook in het Duits, Frans, Engels, en mogelijke andere talen opgesteld. In geval van onduidelijkheid zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn
 

nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze gratis nieuwsbrief
nieuwsbrief


Ontvang HTML?